dr Jan Warzocha
Od ponad 30 lat pracuje w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni zajmując się ekologią bezkręgowców zasiedlających dno południowego Bałtyku. Problematyka badań dotyczy przede wszystkim rozmieszczenia i struktury zgrupowań makroskopowych bezkręgowców dennych (makrozoobentos) oraz zmienności długookresowej. Wykorzystując kamerę podwodną holowaną za statkiem, wykonał wiele filmów, obrazujących siedliska denne polskiego Bałtyku. Interesuje go problematyka ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Uczestniczył w wielu projektach dotyczących obszarów chronionych oraz w pracach Komisji Helsińskiej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych, również monograficznych,
z zakresu ekologii makrozoobentosu, oraz ochrony siedlisk dennych w Morzu Bałtyckim.