- dno miękkie jest praktycznie jedynym biotopem poniżej halokliny. W naszej strefie, w typowej formie, występuje w Głębi Bornholmskiej,
Głębi Gdańskiej i Głębi Gotlandzkiej.
Ze względu na długookresowe deficyty tlenu
i występowanie siarkowodoru w przydennej strefie głębi, w zasadzie biotop ten, z wyjątkiem Rynny Słupskiej, pozbawiony jest życia makroskopowego. Sporadycznie, wraz z wlewami wód z Morza Północnego, obserwuje się zasiedlanie dna nielicznymi gatunkami bezkręgowców dennych (np. małż rogowiec, wieloszczety głębokowodne), ale gin± one
w kolejnych okresach niedoboru tlenu.