DNO ŻWIROWE - zbudowane jest ze żwirów
i kamyków (dominująca średnica od 2 mm - mniej niż 100 mm). Występuje na znacznych obszarach zarówno w strefie eufotycznej włączając hydrolitoral jak i głębiej. Złoża czystego żwiru występują w rejonach Ławicy środkowej i Ławicy Słupskiej, a także w środkowej części
strefy przybrzeżnej. Jest to biotop mało stabilny, ubogi w zasoby pokarmowe i nie stwarza dogodnych warunków dla rozwoju roślin
i bytowania zwierząt bentosowych. Stąd też żwiry należą do najuboższych pod względem biróżnorodności biotopów i zasiedlone są najczęściej tylko przez nieliczne skorupiaki. Niektóre gatunki ryb wykorzystują żwir do składania ikry. Kategorie biotopu dna żwirowego w polskiej strefie: