DNO MIESZANE - biotop na dnie stanowiącym mieszaninę różnych substratów takich jak: piasek, żwir, kamienie, muł, glina. Charakterystyczny jest dla ujść rzek, gdzie mamy do czynienia z dnem piaszczysto-mulistym, dla rejonów morenowych, jak Rynna Słupska, gdzie gliniaste dno pokrywają żwiry, kamienie, konkrecje żelazisto-manganowe, czy też dla stref przejściowych pomiędzy różnymi typami osadów. Mieszanina różnych typów osadów tworzy większą różnorodność siedliskową i sprzyja większej różnorodności gatunkowej.
Nie można wyróżnić zbiorowisk bezkręgowców dennych typowych dla dna mieszanego
np. na dnie piaszczysto-kamienistym występują gatunki typowe zarówno dla dna kamienistego jak i piaszczystego. Zmienia się natomiast struktura dominacji w zależności od udziału poszczególnych rodzajów osadów.