INTERPOL tropi morskich kłusowników

INTERPOL[1] w ramach programu walki z przestępstwami przeciwko środowisku naturalnemu, podjął inicjatywę walki z nielegalnym rybołówstwem w wymiarze globalnym. Projekt SCALE (ŁUSKA), uzyskał już wsparcie Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także Norweskiej Agencji Rozwoju i Współpracy oraz PEW[2]. Ogłoszono wolę wdrożenia działań mających na celu zlikwidowanie nielegalnego rybołówstwa i przestępstw z nim związanych.

Inauguracja inicjatywy nastąpiła podczas I Międzynarodowej Konferencji Wspierania Rybołówstwa, która miała miejsce 26-28 lutego 2013 w Siedzibie Generalnej INTERPOLu w Lyonie, we Francji.

Zgodnie z pionierską publikacją z 2009 roku w recenzowanym czasopiśmie PloS One [kliknij-link], nielegalne, nieuregulowane i nieraportowane rybołówstwo kosztuje globalną ekonomię do 23 miliardów dolarów rocznie. Ponadto szkodzi ono wielu przybrzeżnym społecznościom, legalnemu komercyjnemu rybołówstwu, a także środowisku morskiemu. Nielegalne rybołówstwo istnieje wypełniając niszę, którą stwarza słabe prawo, brak wymiany informacji między odpowiednimi instytucjami oraz brak monitoringu i odpowiednich działań, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

„Projekt SCALE jest ważnym elementem globalnej walki z nielegalnym rybołówstwem” powiedział Joshua Reichert, wykonawczy zastępca prezesa PEW, który prowadzi działalność środowiskową organizacji. „Nielegalne rybołówstwo zagraża interesom prawowitych rybaków na całym świecie i ogranicza możliwości globalnej społeczności, aby zarządzać rybołówstwem w sposób zrównoważony, tak aby zapewnić mu w przyszłości dostatnie zasoby. Dodatkowo wysiłki kłusowników, aby ukryć swoje dochody, rodzą inne patologie, takie jak pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe. INTERPOL, ze swoim globalnym zasięgiem i doświadczeniem w ściganiu działań łamiących prawa o ochronie środowiska, jest właściwą instytucją, aby postawić tych przestępców przed sądem”.

„Projekt SCALE jest naturalnym przedłużeniem wysiłków INTERPOL'u w ochronie gatunkowej i siedliskowej w podejmowaniu skutecznych działań” powiedział David Higgins, szef programu walki z przestępstwami przeciwko środowisku naturalnemu. „Sieć INTERPOL'u, infrastruktura i wsparcie wywiadowcze przyczynią się do lepiej skoordynowanej i nakierowanej globalnej walki z międzynarodowym zorganizowanym nielegalnym rybołówstwem. Zamierzamy rozwiązać problem nielegalnego rybołówstwa poprzez natychmiastową globalną akcję i jesteśmy gotowi wspierać nasze kraje członkowskie w zwalczaniu tego procederu, który nadmiernie eksploatuje naturalne zasoby morskie.”

Projekt INTERPOLu SCALE planuje przeciwdziałać nielegalnemu rybołówstwo poprzez:

  • Podnoszenie świadomości o nielegalnym rybołówstwie i jego konsekwencjach;

  • Ustanowienie krajowych sił ochrony środowiska naturalnego (National Environment  Security Task Forces - NESTs) dla zapewnienia odpowiedniej współpracy w zwalczaniu  tego procederu w poszczególnych krajach a także w strefach przygranicznych;

  • Ocenę potrzeb krajów, w których nielegalne rybołówstwo jest znaczącym problemem;

  • Przeprowadzenie akcji likwidujących tą nielegalną działalność, przecięcie dróg  transportu, a także zapewnienie, aby krajowe prawodawstwo było przestrzegane;

  • Zwiększenie policyjnego monitoringu tych przestępstw;

  • Zbieranie danych o nielegalnym rybołówstwie, aby poprawić przeciwdziałanie 
    i monitoring;

INTERPOL, przy wsparciu PEW i norweskiego rządu, przeprowadzi odpowiedni monitoring i akcję przeciwdziałania w regionach, gdzie problem ten jest najpoważniejszy, włączając w to zachodnią i południowo-wschodnią Afrykę. Działając poprzez centrale narodowe krajów członkowskich, INTERPOL wzmocni wprowadzenie strategii zrównoważonego rybołówstwa, przez co podporządkuje się ono wymogom międzynarodowych konwencji. Ta międzynarodowa organizacja policyjna stworzyła również Grupę Roboczą do Walki z Nielegalnym Rybołówstwem, która będzie miała swoje pierwsze spotkanie w Lyonie.

PEW od 2009 roku pracuje nad systematycznym i zdecydowanym podejściem do zakończenia nielegalne rybołówstwo w skali globalnej. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało lepszej identyfikacji i śledzenia łodzi rybackich, inspekcji łodzi w portach, dzielenia się informacjami między krajami, użycia zaawansowanej technologii, zaangażowania sił policyjnych, jak również przeprowadzenia śledztw i osądzenia winnych nielegalnego rybołówstwa.

Więcej informacji o projekcie INTERPOLu SCALE na stronie Internetowej:
http://www.INTERPOL.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-crime

Opracowanie: Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG

Zobacz także: http://www.portalmorski.pl/morze-inne/bezpieczenstwo-i-srodowisko/34144-INTERPOL-bedzie-walczyl-z-nielegalnymi-polowami

[1]
 
INTERPOL jest największą międzynarodową organizacją policyjną ze 190 krajami członkowskimi. INTERPOL usprawnia współpracę policji w strefach przygranicznych, a także wspiera wszystkie organizacje, których celem jest zapobieganie i walka z międzynarodową przestępczością. W ramach programu walki z przestępstwami przeciwko środowisku naturalnemu INTERPOL asystuje krajom członkowskim we wcielaniu narodowego i międzynarodowego prawa oraz traktatów z zakresu ochrony środowiska. INTERPOL stara się wspierać bieżące projekty ochroniarskie związane z rybołówstwem, ze zrównoważoną eksploatacją światowego środowiska, bioróżnorodności i naturalnych zasobów.

[2]
PEW organizacja społeczna działająca na rzecz dobra publicznego, która stosuje rygorystyczne podejście do poprawy strategii środowiskowej, informując opinię publiczną i pobudzając inicjatywy obywatelskie. Więcej informacji: http://www.pewenvironment.org


<<< POWRÓT