Startuje BALTFIMPA

BALTFIMPA to nazwa nowego działania Komisji Helsińskiej na rzecz wzbudzenia nowego rodzaju projektów służących zachowaniu naturalnej bioróżnorodności Bałtyku. Dedykowane mają być głównie obszarom, które zostały uznane za wymagające ochrony w skali międzynarodowej (np. Natura 2000, BSPA-HELCOM) lub krajowej. W ich obrębie będą realizowane projekty poszukujące metod prowadzenia połowów ryb i zarządzania nimi, w taki sposób aby nie szkodziły chronionym siedliskom i gatunkom. Będą to także projekty poszukujące oceny wpływu różnych metod połowów na przedmiot ochrony. Jest szansa zatem, aby rybołówstwo stopniowo zmieniało podejście do eksploatacji morza i uwzględniało w swojej działalności potrzeby ekosystemu, który eksploruje swoimi narzędziami. To droga do nowoczesności, prowadząca do uzyskiwania eko-certyfikatów na metody zarządzania zasobami, na techniki połowowe i produkty pochodzenia morskiego – przyjazne morskiej przyrodzie. 

Spotkanie inaugurujące BALTFIMY odbyło się 23-24 stycznia w Helsinkach. Polskie Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi w porozumieniu z Departamentem Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaproponowało aby akwenem na będzie realizowany polski projekt był obszar ochronny Natura 2000 położony w obrębie Zatoki Pomorskiej. Na jej płytkich wodach znajdują się łowiska rybaków stosujących stawne sieci skrzelowe, zimują duże ilości nurkujących ptaków oraz pojawiają się morświny dla których bezpieczeństwa unijne Rozporządzenia 812/2004 nakazało na tym akwenie kutrom powyżej 12 m długości stosowanie akustycznych odstraszaczy (pingerów). 

Wyniki z BALTFIMPY mają pomóc rybołówstwu w poszukiwaniu drogi do realizacji zapisów Dyrektywy ptasiej, Dyrektywy siedliskowej, Ramowej dyrektywy ds. strategii morza oraz Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej. Czas realizacji projektów zaplanowano na lata 2012-2014.

KES

<<< POWRÓT