O zagospodarowaniu Zatoki Gdańskiej 
w Urzędzie Morskim

W dniu 18 marca 2011r. w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie konsultacyjne i dyskusyjne dotyczące opracowania pt. "Prognozy oddziaływania na środowisko Pilotażowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej".

Po powitaniu autorzy prognozy podkreślili, że wszelkie uwagi dotyczące planu zagospodarowania nie zostaną rozpatrzone ponieważ plan jest opracowany, a samo spotkanie jest częścią konsultacji społecznych mających na celu wskazanie przewidywanych zagrożeń dla środowiska wynikających z opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Podkreślono również, że uwagi formalno-prawne dotyczące sposobu opracowania, przepisów administracyjnych oraz zobowiązań Polski wobec UE także nie będą brane pod uwagę. Spośród ponad 100 uwag przekazanych autorom prognozy wydzielono grupy mające wspólny mianownik w celu usystematyzowania dyskusji.

Jedną z grup stanowiły pytania dotyczące nie uwzględnienia w prognozie oddziaływania planu zagospodarowania na strefę supralitoralu i znaczenia kidziny dla tej strefy. W odpowiedzi autorzy podkreślili, że celowo nie uwzględniali tej strefy by wywołać dyskusję w środowisku, ponieważ sami nie byli pewni czy brać pod uwagę oddziaływania woda-ląd oraz ewentualnie w jakiej odległości kończy się takie oddziaływanie. W wyniku dyskusji nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, niemniej podjęto decyzję o ponownym rozpatrzeniu problemu i ewentualnym uwzględnieniu w przyszłym opracowaniu.

Kolejną grupę pytań stanowiły uwagi dotyczące braku alternatywnych rozwiązań dla planu zagospodarowania Zatoki Gdańskiej. Po raz kolejny podkreślono, że plan istnieje i nie będzie ulegał modyfikacjom, a uwagi mogą być kierowane tylko do prognozy. Zwrócono uwagę autorom na nieścisłości w konkluzji znajdującej się na końcu opracowania prognozy:

Zaleca się wdrożenie Pilotażowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej, po dokonaniu w nim niezbędnych poprawek i uzupełnień wynikających z przeprowadzonej Prognozy oddziaływania na środowisko oraz z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Plan zapewni zrównoważony rozwój tej części Zatoki Gdańskiej i do czasu opracowania planów ochrony obszarów chronionych, znajdujących się w tym akwenie, będzie dobrym narzędziem do ochrony przyrody i środowiska morskiego.”  

Autorzy prognozy przyznali za niezbyt fortunne stwierdzenie dotyczące nanoszenia poprawek w planie zagospodarowania oraz całego zapisu konkluzji, który w całości zostanie usunięty w następnym opracowaniu.

Jedną z istotniejszych uwag stanowiło stwierdzenie nawiązujące do braku oceny w prognozie przyszłości rybactwa przybrzeżnego na wodach Zatoki Puckiej. W odpowiedzi autorzy uznali za zasadne umieszczenie w poprawionym opracowaniu wpływu planu zagospodarowania przestrzennego na tradycyjne rybactwo stanowiące ważny element kulturowy Półwyspu Helskiego.

W czasie dyskusji wypłynął także temat tworzenia planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz gatunków cennych w skali europejskiej. Autorzy prognozy zgodzili się, iż kolejność powstawania dokumentów powinna być inna. W pierwszej kolejności powinny powstać wspomniane plany ochrony, a następnie prognoza. W planie zagospodarowania znalazł się jednak zapis, iż w przypadku powstania takich dokumentów będą one bezwzględnie przestrzegane i traktowane jako nadrzędne.

Na kolejne pytania niepowiązane w grupy tematyczne autorzy prognozy zobowiązali się odpowiedzieć w możliwie najkrótszym czasie drogą pisemną, bądź za pośrednictwem strony internetowej. Zwrócono się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób o przysłanie kolejnych pytań nie dalej jednak niż do dnia 10 kwietnia bieżącego roku.

Tekst: Maciej Kwiatkowski, Klaudyna Sergot
Foto: Paweł Bloch

 


<<< POWRÓT