AMBER
NOWY PROJEKT BADAWCZY W HELU

W roku 2009 na Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu rozpoczęto realizację kolejnego międzynarodowego projektu badawczego. Jego polskim liderem jest Instytut Oceanologii PAN. Głównym celem projektu AMBER jest oszacowanie dopływu wód gruntowych do ekosystemu morskiego oraz ich wpływ na eutrofizację, organizmy żywe oraz jakość sanitarną wód kąpieliskowych Morza Bałtyckiego. Badania skoncentrowane zostały na strefie brzegowej. W zlewisku Bałtyku zamieszkuje dziś ponad 85 milionów mieszkańców z 9 państw. Do strefy brzegowej główny ładunek zanieczyszczeń organicznych dostaje się rzekami oraz wodami gruntowymi. Ładunek niesiony rzekami, w tym Wisłą i Odrą jest monitorowany regularnie, natomiast nie ma żadnych danych dotyczących ilości substancji biogenicznych i innych zanieczyszczeń chemicznych dostających się do ekosystemu morskiego z wodami gruntowymi. Strefa brzegowa „kontroluje” biogeochemiczną transformację związków węgla, fosforu i azotu dzięki stałej filtracji wody przez przepuszczalne osady piaszczyste. Procesy zachodzące w płytkiej strefie brzegowej, wśród nich naturalna filtracja i przemiana substancji organicznych w proste związki nieorganiczne odgrywają istotną rolę dla człowieka, procesy te prowadzą bezpośrednio do polepszenia jakości wód kąpieliskowych.

Wody gruntowe uważane są za istotne źródło dopływu wód słodkich z lądu do morza, które w znacznym stopniu zmieniają skład biogeochemiczny wód w strefie brzegowej. Wody gruntowe są bogate w biogeny, składniki organiczne i metale ciężkie. Oszacowanie ilości tych komponentów dostających się wodami podziemnymi do wód morskich stanowi obecnie kluczowy element badań związanych z problematyką eutrofizacji mórz. Dodatkowo wody gruntowe wpływają bezpośrednio na bioróżnorodność występujących organizmów zarówno w strefie brzegowej, jak i na lądzie. Pomimo faktów, które świadczą o istotnej roli jaką odgrywają wody gruntowe, stosunkowo niewiele badań zostało przeprowadzonych do tej pory w rejonie Morza Bałtyckiego. Wyjątek stanowią prace prowadzone w niemieckiej Zatoce Eckernforder oraz pilotowe obserwacje wypływu wód gruntowych w Zatoce Puckiej wykonane w latach 90. przez zespół prof. H.Jankowskiej i L.Falkowskiej z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W projekcie AMBER przewiduje się przeprowadzenie analizy jakościowej wód gruntowych, oszacowanie tempa wypływu (analiza ilościowa) oraz zbadanie ich wpływu na organizmy żywe, makro- i meiofaunę. Głównym obszarem badań będzie rejon Zatoki Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Puckiej i rejonu Helu. Badania terenowe będą prowadzone z wykorzystaniem jednostki pływającej „Professor Albrecht Penck” należącej do Instytutu z Warnemunde oraz łodzi pontonowych będących własnością Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Dodatkowo badania będą prowadzone w płytkowodnej strefie i na plażach piaszczystych rejonu Helu. Głównymi zadaniami realizowanego projektu są: 

  • charakterystyka sedymentologiczna osadów oraz identyfikacja źródeł wypływu wód gruntowych,

  • tempo wypływu wód gruntowych i ich analiza jakościowa,

  • wpływ wód gruntowych na środowisko ożywione,

  • bilans hydrologiczny polegający na opracowaniu modelu wypływu wód gruntowych w strefie  brzegowej i ich oddziaływanie na geochemię wód kąpieliskowych.

Zadania realizowane będą w ciągu czterech kampanii terenowych w różnych sezonach roku, aby określić zmienność sezonową i czasową badanego zjawiska.

Lech Kotwicki

<<< POWRÓT