Czym jest GIS?

Ten tajemniczy skrót zyskujący coraz większą popularność na całym świecie, zaczyna się też pojawiać coraz częściej w naszym życiu. Co więc się kryje pod tymi trzema literami ? Skrót GIS pochodzi od angielskiej nazwy „Geographic Information System”, zaś w polskim tłumaczeniu brzmi „Systemy Informacji Geograficznej”. W Polsce istnieje wiele jego definicji, większość jednak określa GIS jako system informatyczny do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania, a następnie do analizowania i udostępniania danych geoprzestrzennych tj. danych zawierających dwa typy informacji: informację przestrzenną (umiejscowioną gdzieś w przestrzeni geograficznej, o znanych współrzędnych geograficznych – np. drzewo) i towarzyszące jej dane opisowe (np. gatunek drzewa, wysokość, obwód pnia).

Powszechnie GIS błędnie kojarzy się tylko z mapami. GIS to przede wszystkim dane opisujące pewne obiekty i zjawiska istniejące w otaczającym nas świecie. Mapa jest tylko jednym z elementów wizualizacji zgromadzonych danych.

Przykład wizualizacji danych o ilości łodzi rybackich w poszczególnych portach Zatoki Puckiej w 2005 roku (źródło własne SMIOUG).

GIS (a raczej narzędzia jakimi posługuje się GIS) umożliwia takie przetworzenie dostępnych danych, by w efekcie zmienić je w konkretną informację potrzebną np. by podjąć jakąś decyzję. Obecnie systemy GIS zawierają już coraz więcej danych dotyczących środowiska przyrodniczego morza oraz jego eksploatacji. W przyszłości, zestawienie szczegółowych danych o flocie rybackiej i jej połowach skojarzone z warunkami hydrologicznymi i przyrodniczymi (np. o koncentracjach ławic ryb), będzie umożliwiać racjonalne planowanie nakładu połowowego z ekonomicznego punktu widzenia oraz ochrony zasobów morza przed nadmierną eksploatacją.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych zalet GIS`u jest to, że dane zgromadzone w systemie można aktualizować i rozbudowywać o kolejne. Wiele z tych danych będzie miało charakter publiczny, czyli będą udostępnione zainteresowanym użytkownikom poprzez Internet (tzw. Web GIS), ale aby móc się nimi w sposób właściwy posłużyć trzeba będzie nauczyć się posługiwania tym nowym narzędziem, jakim jest GIS.

Internetowy GIS Zatoki Puckiej zawierający m in.: mapę batymetryczną,  mapę osadów dennych czy też mapę średnich temperatur i zasoleń (http://pim.iopan.gda.pl/ZatokaPucka).

Co roku w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień GIS tzw. GIS DAY (w tym roku przypadający na 14 listopada), gdzie prezentuje się osiągnięcia i nowe możliwości w zakresie technologii GIS.

Małgorzata Gościńska-Kolanko

Przydatne linki: 

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) MIASTA GDAŃSKA 

PUCK LAGOON GIS

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Gdańsku

Geoportal

<<<POWRÓT