30 lat pracy dla Bałtyku

Lokalizacja Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

25 czerwca 2007 r. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego obchodziła jubileusz 30 – lecia inicjacji swojego powstania. Z tej okazji w Helu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej macierzystego Instytutu. W części obrad omawiano bieżące sprawy Instytutu. Zadecydowano o warunkach najbliższego kolokwium habilitacyjnego, przyjęto kolejną rozprawę doktorską i zamknięto przewód doktorski, a także dyskutowano na temat form egzaminów licencjackich, programu studiów III stopnia oraz rozważano kandydaturę na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Początek lat 80. Etap przejściowy w tworzeniu Stacji Morskiej.

 Rozbiórka kominów dawnej wędzarni.

Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na miejsce, gdzie w przyszłości powstaną nowe obiekty. Tam, kilka minut po godzinie 12, dyrektor IO UG prof. UG dr hab. Adam Krężel powitał przybyłych gości. Wówczas rozpoczęła się druga, uroczysta część posiedzenia Rady Naukowej, kiedy to wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jubileuszowej placówki.

Przemawia i wita gości prof. UG dr hab. Adam Krężel, 

jeden z pierwszych studentów goszczących w helskiej placówce 

w 1977 roku – dziś Dyrektor Instytutu Oceanografii.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele władz macierzystej Uczelni, członkowie Rady Instytutu Oceanografii oraz jego pracownicy, jak również osoby reprezentujące władze państwowe i samorządowe oraz dawni i obecni pracownicy helskiej placówki. Nie zabrakło także przedstawicieli ściśle współpracującej ze Stacją Morską Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jak również władz Słowińskiego Parku Narodowego oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Swoją obecnością zaszczycili nas także: przedstawiciel Dowództwa Marynarki Wojennej oraz osoby reprezentujące sponsorów, jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowej Akademii Nauk, Urzędu Morskiego w Gdyni i EkoFunduszu.

Wykład o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Stacji Morskiej w Helu.

Po zakończeniu wykładu przystąpiono do części warsztatowej. Na wolnym powietrzu  w miłej i przyjaznej atmosferze przybyli goście napawali się widokiem nad wyraz spokojnych wód Zatoki Puckiej i brali udział w degustacji walorów bałtyckiej bioróżnorodności.

Goście zajmują miejsca za stołami.

Podczas warsztatów dokonano oceny rzeczywistych walorów bałtyckiej ichtiofauny. Przeprowadzono również zajęcia praktyczne, podczas których na talerzu zapoznawano się z osteologią okazów wiodących gatunków ryb.

Za umożliwienie zobrazowania przykładów wykorzystania bałtyckiej bioróżnorodności serdecznie dziękujemy: pani Annie Chwirot – restauracja „Maszoperia”, panu Marianowi Struck – Przedsiębiorstwo i Handel Rybami „Bałtyk”, panu Ryszardowi Groenwald – „Koga – Maris” oraz firmie Rybołówstwo Morskie Jacka Schomburga.

Obecnie Stacja Morska stoi przed kolejnym skokiem rozwojowym, związanym z realizacją projektu Błękitna Wioska. Jest on odpowiedzią na wzmożony rozwój turystyki i jej antropopresji na morski brzeg, a jednocześnie ma poszerzyć możliwości edukacji, kładąc nacisk zwłaszcza na sposoby mądrego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr przyrody.

Tekst: Monika Konkel

Foto: Archiwum SMIOUG

<<< POWRÓT