Nowe regulacje w polskim rybołówstwie

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zobowiązał się do przestrzegania przepisów wspólnotowych. Efekty tego będą w coraz bardziej dotyczyć m.in. naszych rybaków. Wiąże się to z dążeniem Unii do skoordynowania działań wszystkich państw członkowskich w dziedzinie polityki dotyczącej rybołówstwa. Kolejne polskie ustawy i rozporządzenia muszą teraz uwzględniać zapisy dyrektyw Unii. Oznacza to konieczność ciągłego śledzenia zmian w przepisach i dostosowywania się do nich.

W zeszłym miesiącu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu podlega rybołówstwo, podpisał nowe rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego z dnia 3 listopada 2006r. (Dz. U. 2006 nr 202 poz. 1489). Rozporządzenie określa m.in.: wymiary i okresy ochronne organizmów morskich; szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję; sposób prowadzenia połowów, wielkości dopuszczalnego przyłowu; sposób oznakowania narzędzi połowowych.

Marcin Gawdzik

15.12.2006r.

 

Warto przeczytać:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005r.w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych... 

<<<POWRÓT