Konferencja „Europejska wizja mórz i oceanów”

W dniu 12 października 2006r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej we współpracy z samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowało Konferencję Konsultacyjną w sprawie przedstawionej przez Komisję Europejską w czerwcu br. Zielonej Księgi „Europejska Wizja Mórz i Oceanów”.

W ramach konferencji zorganizowano cztery panele dyskusyjne, które dotyczyły: transportu morskiego, środowiska morskiego, edukacji i rozwoju oraz polityki regionalnej.

Panel pierwszy pt.Transport morski” dotyczył wartości dodanej polityki morskiej UE w zwiększeniu konkurencyjności i zapewnieniu rozwoju sektorów morskich (portów, żeglugi, budownictwa okrętowego).

W trakcie panelu drugiego zatytułowanego „Środowisko morskie” dyskutowano o roli przyszłej polityki morskiej w zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów morskich oraz ochronie środowiska morskiego (o poprawie jakości wód morskich, ograniczeniu emisji i zanieczyszczeń, odpowiedzialnym i kontrolowalnym rybołówstwie, nie niszczącej przyrody turystyce, konieczności ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk).

Podczas panelu trzeciego pt. „Edukacja i rozwój” zastanawiano się nad miejscem edukacji i badań naukowych w kształtowaniu przewagi technologicznej UE w sektorach morskich (o programie kształcenia kadr dla badań, ochrony i eksploatacji morza, potrzebie nowoczesnych badań naukowych, nowych technologii, tworzenia centrów doskonałości).

Ostatni czwarty panel zatytułowany „Polityka regionalna” dotyczył zrównoważonego rozwoju regionów nadmorskich jako naczelnego elementu dobrobytu i jakości życia mieszkańców (m.in. o planowaniu przestrzennym, zbieraniu danych, imigracji, turystyce, dziedzictwie kulturowym, zagrożeniach ze strony środowiska naturalnego, wsparciu finansowym dla regionów).

Opublikowanie Zielonej Księgi otworzyło drzwi do szerokiej debaty nad tym dokumentem, konsultacje potrwają bowiem rok zanim dokument zostanie ostatecznie przyjęty.

MG

<<<POWRÓT