NAPRAWA EKOHYDROLOGIĄ

W ostatni tydzień kwietnia w Helu odbyły się obrady międzynarodowego workshopu poświęconego sposobom implementacji metod ekohydrologii w zrównoważonym gospodarowaniu zlewniami rzek dla potrzeb harmonijnego funkcjonowania ekosystemu strefy brzegowej morza. W Helu spotkała się wąska grupa wybitnych specjalistów z Australii, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Obradom przewodniczył profesor Eric Wolański z Australian Institute of Marine Sciences – naukowiec słynny w swoim kraju i na świecie z tego, że wyjaśnił mechanizm zanikania raf u wybrzeży Australii. Spotkanie firmowało Europejskie Biuro UNESCO, a zorganizowały go Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN z Warszawy oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG.

Profesor Eric Wolański   - przewodniczący obrad.

Profesor Maciej Zalewski - inicjator spotkania ekohydrologów w Helu.

W Helu pracowano głównie nad wytycznymi dla specjalistycznej publikacji UNESCO z dziedziny ekohydrologii. Z jednej strony opisane zostaną przyczyny degradacji stref brzegowych mórz świata w wyniku błędów użytkowania rzek i ich najbliższego otoczenia. A z drugiej  wypracowane będą zalecenia dla unikania pomyłek w zarządzaniu. Publikacja ma podkreślać socjo-ekonomiczne aspekty przedsięwzięć ochronnych i racjonalnego użytkowania walorów przyrodniczych dla stanu ujść rzecznych i strefy przybrzeżnej morza. To od tego co dzieje się w zlewisku morza zależy jakość jego życia – poziom zasobów ryb, stan ich siedlisk, płynność i trwałość naturalnych procesów ekologicznych, dobrobyt ludzi.

Profesor Laurie Boorman z  Cambridge referował 

sparwy przybrzeżnych siedlisk słonoroślinnych.

Dr Kinga Krauze z Miedzynarodowego Centrum Ekologii 

w Warszawie przedstawiła problemy zarządzania 

zlewniami małych rzek środkowej Polski.

Dr Ruben Lara - niemiecki badacz rzek Południowej Ameryki 

przedstawiał problemy z zarządzania strefami lasów mangrowych.

W ostatnich latach jakość wody estuariów i strefy przybrzeżnej mórz uległa radykalnemu pogorszeniu prowadząc do radykalnych zmian bioróżnorodności, produktywności siedlisk i zmniejszenia wydajności łowisk. Pokazuje to wyraźnie, że należy pilnie opracować nowe strategie odtworzenia zniszczonego środowiska oraz zmienić sposoby korzystania z zasobów wodnych rzecznych i strefy przybrzeżnej. Podkreślano, że możliwość zrównoważonego i trwałego gospodarowania na akwenach estuariów i przybrzeżnej strefy morza zależą w dużym stopniu od biofilności działań gospodarczych w zlewniach rzek i ich otoczeniu. 

Problemy zarządzania strefą wybrzeży omawiano także w terenie.

Analizowano przyczyny i skutki anty-ekologicznej antropopresji 

na newralgicznych dla życia morza odcinkach wybrzeży. 

Umocnienia nad Zatoka Pucką są szczególnie wymownym tego przykładem.

Nowa koncepcja ekohydrologicznego podejścia do w/w problemów zakłada nie tylko monitorowanie procesów fizycznych i biologicznych zachodzących na badanym obszarze. Zaleca posiłkowanie się biologicznymi i ekologicznymi komponentami przyrody, w celu kontroli hydrologicznych procesów na rzecz polepszenia jakości środowiska, do stopnia gwarantującego trwałą i zrównoważoną eksploatację jego walorów. Zakres zależności naturalnych zjawisk i składników ekosystemu łączy w takich badaniach i działaniach praktycznych specjalistyczną wiedzę m.in. biologów, biochemików, hydrologów, geologów, ekologów i oceanografów. Warto podkreślić, że podstawy  koncepcji zostały sformułowane w Polsce w ramach realizacji Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO, a jego autorem jest Prof. dr hab. Maciej Zalewski, szef Międzynarodowego Centrum Ekologii w Warszawie – współorganizator helskiej konferencji.

Dr Jorge I. Euán Avila przedstawił na spotkaniu problemy 

zarządzania strefą wybrzeży Półwyspu Jukatan. 

Płytkość Zatoki Puckiej przypominała mu rodzime 

przybrzeżne akweny Zatoki Meksykańskiej.

 

Spotkanie podjęło problematykę nad sposobami integracji tej wiedzy dla osiągnięcia możliwie uniwersalnych, trafnych i praktycznie użytecznych wniosków. Identyfikowano i ustalano hierarchię przydatności ekologicznych metod stosowanych w dorzeczach dla zmniejszenia degradacji i odtworzenia zasobów w ujściach rzecznych i wodach przybrzeżnych mórz. Omówiono niezbędny zakres naukowej współpracy dla wprowadzenia zasad ekohydrologii w zarządzanie zasobami przyrodniczymi rzek dla socjo-ekonomicznych potrzeb człowieka w strefie przybrzeżnej morza. Spróbowano wyznaczyć miejsca dla zintegrowanych i porównawczych badań. Wskazano na konieczności edukacyjne dla implementacji zasad ekohydrologicznego podejścia do zarządzania środowiskiem rzek.

Krzysztof E. Skóra

Profesor Luis Chicharo dzielił się doświadczeniem 

z badań nad ekosystemami stref ujściowych portugalskich rzek.

 

eko

Dr Reg Uncles z Laboratorium Morskiego w Plymuth

  zaznajamiał uczestników spotkania z wybranymi problemami 

transportu osadów w nurcie wybranych ujść rzecznych Anglii.

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ POWIEKSZENIE

Ekohydrolodzy na helskim brzegu.

<<<POWRÓT